Vilkår og betingelser

Virksomhedsinformationer

Evenses B.V. | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, Nederlandene | T: +45 7875 5977 | E: info@evenses.dk | www.evenses.dk
KvK: 66942357 | BTW nr.: NL856762441B01 | NL38FRNX0984609768
Swift/Bic code: FRNXNL2A t.n.v. Evenses B.V.

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Evenses BV, September 2022

Disse generelle vilkår og betingelser fra Stitching Webshop Keurmerk er blevet formuleret under konsultation af the Consumers' Association inden for rammebetingelserne fra Coordination Group Self-Regulation Consultation (CZ) fra Social Economic Council, og er gældende fra 1. Juni 2014.

Disse vilkår og betingelser anvendes af alle medlemmer af Stitching Webshop Keurmerk, med undtagelsen af financielle tjenester som angivet i the Financial Supervision Act og for så vidt kontrolleres disse ydelser af de hollandske myndigheder.

Betingelserne og vilkårene er gældende for alle korrespondancer, hvilket inkluderer aftaler og tilbud fra Evenses BV, der har hovedsæde i Amsterdam.

Indeks:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelighed

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Kontrakten

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens obligationer i løbet af fortrydelsesperiode

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesret og omkostningerne det har for forbrugeren

Artikel 9 - Iværksætterens obligationer i tilfældet af fortrydelse

Artikel 10 - Eksklusion fra fortrydelsesretten

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Overensstemmelsesaftale og supplerende garanti

Artikel 13 - Levering og udførelse

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klager

Artikel 17 - Uoverensstemmelser

Artikel 18 - Garantier

Artikel 19 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 21 - Aftalen mellem Evenses BV og suppliers

Artikel 22 - Tredje parter

Artikel 23 - Artist & Event

Artikel 24 - Materialer til promovering

Artikel 25 - Immaterielle rettigheder

Artikel 26 - Priser og målestokke

Artikel 27 - Betalinger fra artister og suppliers til Evenses BV

Artikel 28 - Ansvar og erstatningsansvar

Artikel 29 - Annulleringsret

Artikel 30 - Force majeure og uigennemførlighed

Artikel 31 - Inkompatibilitet / huller

Artikel 32 - Betingelser for opførelse og demontering

Artikel 1 - Definitioner

Under disse omstændigheder:

1. Supplerende aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter eller digitalt indhold. Modtagelse af accept af tilbuddet elektronisk tjener i forbindelse med en aftale om fjernsalg, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

2. Fortrydelsesperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

3. Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med arbejde, forretning, håndværk eller erhvervsmæssige aktivitet;

4. Dag: kalender dag;

5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;

6. Vilkårsaftale: En aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;

7. Durable data carrier: enhver anordning - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, som er rettet til ham personligt, på en sådan måde, at de kan konsulteres eller anvendes i fremtiden i et tidsrum, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;

8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk og tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;

10. Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der frem til og med aftalens indgåelse udelukkende eller i forbindelse med anvendelsen af en eller flere fjernkommunikationsteknikker anvendes;

11. Standardformular for tilbagekaldelse: den europæiske standardformular for tilbagekaldelse, der findes i bilag 1 til disse betingelser;

12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være i samme rum på samme tid;

- specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

13. Evenses BV: Brugeren af disse generelle vilkår og betingelser.

14. Kunde: Den person, der giver Evenses BV en bestilling på en optræden af en kunstner fra Evenses BV;

15. Artist: Den eller de professionelle inden for kunst og underholdning, som kan være en kunstner, band, act, combo, ensemble, duo, musikkompagni, sanger, oplægsholder, musiker og/eller udøvende kunstner, der arbejder på vegne af Evenses BV. Dette kan også være en supplier. En supplier er en person, der direkte eller indirekte har forpligtet sig over for Evenses BV, til at levere tjenesteydelser og/eller stille varer til rådighed. Alt dette i bredeste forstand, såsom leje af lokaler, transport, dekoration, belysning, lyd, catering og sikkerhed;

16. Anden part: Forbrugeren og/eller supplieren;

17. Yderligere ydelser: Alle ændringer/tilføjelser til, på eller som følge af den aftale, der er indgået med forbrugeren, som medfører, at Evenses BV og tredjeparter, der er engageret af Evenses BV, skal udføre mere arbejde og/eller afholde højere (videre)omkostninger;

18. Riders: Særlige, supplerende bestemmelser vedrørende kunstnerens ydelser eller optrædener samt arten af de aftalte ydelser eller optrædener, som er uløseligt forbundet med aftalen;

19. Løn: Det aftalte nettohonorar plus sociale afgifter og arbejdsgiveromkostninger og eventuelt forhøjet med omsætningsafgift;

20. Ydelse: Den (kunstneriske) præstation, der skal leveres, som beskrevet i aftalen;

21. Aftale: Den aftale, som Evenses BV og forbrugeren har indgået efter en booking/optræden af en kunstner fra Evenses BV;

22. Parter. Evenses BV, artisterne og forbrugeren respektivt.

23. Websites: Evenses BV arrangerer booking på flere websites. Følgende websites hører under Evenses BV:

www.thomasverheul.nl 
www.muziekhuren.com 
www.johnandmrsmith.com
www.evenses.com 
www.evenses.be 
www.evenses.de
www.evenses.ch
www.evenses.at
www.evenses.fr
www.evenses.es
www.evenses.co.uk
www.evenses.se
www.evenses.dk

Ydermere repræsenterer vi adskillige artister eksklusivt.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Navn på iværksætteren: Evenses BV

Forretnings- og besøgsadresse: Contactweg 47, 1014 AN, Amsterdam, Nederlandene. Senest opdateret: 01/12/22.

Telefonnummer og tilgængelighed: +45 78 75 59 77, tilgængelig Mandag til Fredag, 9-18.

E-mail addresse:  info@evenses.dk

Momsregistreringsnummer; NL85672441B01 - Bemærk at dette nummer er hollandsk, da Evenses BV er registreret i Nederlandene,

Artikel 3 - Anvendelighed

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der er indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke er muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser hos iværksætteren kan ses, og at de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt efter anmodning fra forbrugeren.

3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser uanset foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at kunderne let kan lagres på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde.

4. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder andet og tredje afsnit også tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende situationer altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

- Specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

5. Eventuelle bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, herunder bestemmelser i de generelle vilkår og betingelser, der anvendes af den anden part, er ikke bindende for Evenses BV, medmindre de udtrykkeligt er blevet accepteret skriftligt af Evenses BV på forhånd.

6. Andre vilkår og betingelser udgør kun en del af den aftale, der er indgået mellem parterne, hvis og i det omfang begge parter har aftalt dette skriftligt.

7. Accepten og bibeholdelsen af et tilbud, en aftale eller en ordrebekræftelse, hvortil ordregiveren henviser til disse vilkår og betingelser, er ensbetydende med samtykke til deres anvendelse.

8. Hvis en (del af en) betingelse i disse generelle betingelser ikke bliver træder i kraft, påvirker det ikke de øvrige krav.

Artikel 4 - Tilbuddet

1. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller er underlagt specille betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse afspejle de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

- Specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

4. Alle tilbud, både skriftlige og mundtlige, fra Evenses BV er altid uforpligtende.

Artikel 5 - Kontrakten

1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.

2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.

3. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

4. Virksomheden kan inden for de lovbestemte rammer - oplyse om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser og om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning, begrundet eller at knytte særlige betingelser til udførelsen af aftalen.

5. Senest ved leveringen af produktet, tjenesten eller det digitale indhold skal iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:

a. Besøgsadressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;

b. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;

c. oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;

d. prisen, herunder alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i det omfang det er relevant, leveringsomkostningerne; og metoden for betaling, levering eller gennemførelse af fjernsalgsaftalen;

e. betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;

f. hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.

6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

- Specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

7. Evenses BV registrerer aftalen med den anden part skriftligt og sender den til den anden part så hurtigt som muligt. Modparten skal sikre, at Evenses BV modtager en underskrevet kopi af denne aftale, dog senest 7 (syv) dage efter aftalens dato.

8. Hvis Evenses BV ikke har modtaget den kopi af Aftalen, der er underskrevet af den anden part inden for 7 (syv) dage fra den anden parts dato, har Evenses BV 
ret til at ophæve aftalen, med undtagelse af retten til at opfylde sine forpligtelser , derfor uden at blive erstatningsansvarlig, forudsat at dette meddeles til den anden part pr. post eller e-mail inden for en rimelig frist.

9.Evenses BV er berettiget til at tilføje ekstra omkostninger som følge af forekomsten af en forhindring af en hvilken som helst art i forbindelse med gennemførelsen af aftalen og/eller som følge af aktiviteter eller tjenester, der ikke er specificeret i aftalen, som ekstraarbejde mod betaling til forbrugeren.

10.Ekstra arbejde kan blive opkrævet særskilt. Det beregnes på de betingelser, der er fastsat ved aftalens indgåelse. Mindre arbejde afregnes kun, hvis Evenses BV på forhånd udtrykkeligt og skriftligt har givet sit samtykke hertil.

11. Alle foreløbige anmodninger på præstationer udløber inden for 14 (fjorten) dage uden begrundelse og uden varsel. Forbrugeren kan konvertere disse til den/de endelige aftale(r) og/eller booking(er) eller annullere anmodningen/optionen uden omkostninger. Dette skal ske skriftligt (pr. e-mail eller brev).

Artikel 6 - Fortrydelsesretten

I forbindelse med produkter:

1. Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af et produkt i en betænkningstid på mindst 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin(e) årsag(er)..

2. Den i stk. 1 omhandlede betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:

a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme rækkefølge: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand modtog det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han har informeret forbrugeren klart og tydeligt forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.

b. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;

c. ved aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

3. Forbrugeren kan ophæve en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke er blevet leveret på et fysisk medium i mindst 14 dage, uden at angive nogen begrundelse. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).

4. Den betænkningstid, der er omhandlet i stk. 3, begynder dagen efter aftalens indgåelse.

- Specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

5. Efter perioden på 14 gælder følgende afbestillingsbetingelser: 
1. Ordregiveren skal straks underrette Evenses BV om hele eller en del af ophævelsen af den aftale, der er indgået med Evenses BV, ved anbefalet brev. I tilfælde af, at ordregiveren annullerer den aftale, der er indgået med Evenses BV, op til 90 (halvfems) dage før arrangementet (delvist), skylder ordregiveren ud over en eventuel erstatning 20 % (tyve procent) af det samlede fakturabeløb til Evenses BV.
2. I tilfælde af at forbrugeren annullerer den aftale, der er indgået med Evenses BV 89 (niogfirs) til 31 (enogtredive) dage før arrangementet (delvist), skal forbrugeren ud over en eventuel kompensation, mindst 40% (fyrre procent) af det samlede fakturabeløb til Evenses BV. 
a. Fra den 31. (enogtredive) dag til den 14. (fjortende) dag før arrangementet skylder forbrugeren 60 % (60 %) til Evenses BV. 
b. Ved afbestilling fra den 14. (fjortende) dag til 7 (syv) dage før arrangementet skylder forbrugeren 80% (firs procent) af fakturabeløbet.
c. Hvis forbrugeren annullerer (delvist) aftalen med Evenses BV inden for 7 (syv) dage før arrangementet, skylder han hele (hundrede procent) af fakturabeløbet. 
d. Klienten og kunstneren friholder Evenses BV fuldt ud for ethvert krav fra en leverandør og/eller tredjepart, som følge af den (delvise) annullering af aftalen.. 
e. Annullering af Evenses BV til kunderne til enhver tid muligt i tilfælde af force majeure og / eller sygdom af Evenses BV. Eventuelle forudbetalte beløb fra forbrugeren i forbindelse med en aftalt ydelse, der ikke finder sted, vil blive refunderet til forbrugeren.
f. Evenses BV's gratis afbestilling til kunstnere og alle andre leverandører er til enhver tid gratis. Eksempler: Dette er muligt, når forbrugeren alligevel bestiller en anden kunstner, vælger et andet tidspunkt, når kunstneren ikke kan, osv. 
g. Hvis Evenses BV's leverandører anvender strengere betingelser med hensyn til afbestillingsgebyrer, praktiske ønsker og andre forhold, gælder disse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er blevet leveret på et fysisk medium, når der ikke informeres om fortrydelsesretten:

6. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modellen til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.

7. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i foregående afsnit, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 15 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtager disse oplysninger.

8. Evenses BV anvender en fortrydelsesperiode på 15 dage. En booking er helt uforpligtende 15 dage efter bekræftelse. I denne periode kan bookingen annulleres gratis uden angivelse af grund. Herefter bliver bookingen endelig, og der gælder en betalingsforpligtelse. Hvis bookingen finder sted inden for 45 dage efter bekræftelsen, accepterer du, at du giver afkald på fortrydelsesperioden, en booking bliver straks endelig, og der gælder straks en betalingsforpligtelse. Ved at bekræfte accepterer du vilkårene og betingelserne.

9. Fleksibel afbestilling: Kunder kan vælge at tilføje fleksibel afbestilling til deres booking. De almindelige afbestillingsbetingelser som nævnt i punkt 5.1, 5.2 a, b, c, d og 8. bortfalder så.
a. Denne kompensation Fleksibel afbestilling er 7,8 % af reservationsbeløbet.
b. Den fleksible afbestilling skal betales omgående efter underskrivelsen af kontrakten.
c. Forbrugeren skal også have overholdt andre betalingsaftaler for at kunne gøre krav på den fleksible annullering. Ellers bortfalder denne mulighed, selv om refusionen for selve den fleksible afbestilling er blevet betalt.
d. Prisen for fleksibel afbestilling refunderes aldrig til forbrugeren.
e. Med den fleksible afbestilling kan forbrugeren annullere en booking uden at angive en grund, med følgende vilkår og tilbagebetaling:
1: Op til 14 dage før leveringsdatoen (datoen for reservationen): 100% af reservationsbeløbet refunderes.
2: 13 dage før til og med bookingens leveringsdato): 50% af reservationsbeløbet refunderes.

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

1. I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen forsigtigt. De må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip er, at forbrugeren kun må håndtere og undersøge produktet, som de ville have lov til at gøre det i en butik.

2. Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der er resultatet af en håndtering af produktet, der går videre end tilladt i stk. 1.

3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet dem de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten forud for eller ved aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal de underrette iværksætteren inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på en utvetydig måde.

2. Forbrugeren skal hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, returnere produktet eller aflevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Under alle omstændigheder har forbrugeren overholdt tilbageleveringsfristen, hvis han returnerer produktet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør, om muligt i original stand og i original emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.

5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved returnering.

6. Hvis forbrugeren træder tilbage efter først udtrykkeligt at have anmodet om leveringen af en tjenesteydelse eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde i løbet af fortrydelsesperioden, skylder iværksætteren er iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som iværksætteren har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.

7. Forbrugeren har ingen udgifter til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:

a. iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om tilbagebetaling af omkostningerne ved fortrydelse eller om standardformularen for fortrydelsesret, eller;

b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.

8. Forbrugeren bærer ikke omkostningerne ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, hvis:

a. de ikke forud for leveringen udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelsen af kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen;

b. de ikke har erkendt at have mistet sin fortrydelsesret, da de gav sit samtykke, eller

c. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.

9. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive ophævet af retsvirkningen.

Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

1. Hvis iværksætteren gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, sender de en kvittering for modtagelsen umiddelbart efter modtagelsen af denne meddelelse.

2. Iværksætteren refunderer alle betalinger fra forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som den erhvervsdrivende har opkrævet for det returnerede produkt, straks, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter dem om fortrydelsen. Medmindre den iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan iværksætteren vente med at betale tilbage, indtil de har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren dokumenterer, at de har returneret produktet, alt efter hvad der kommer først.

3. Iværksætteren anvender den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.

4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger til den dyrere leveringsmetode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden.

2. Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af iværksætteren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;

3. Servicekontrakter, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:

a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

b. forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har gennemført aftalen fuldt ud;;

4. Tjenesteydelsesaftaler om levering af indkvartering, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for udførelsen, og som ikke er til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;

5. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen er fastsat en bestemt dato eller periode for gennemførelsen;

6. Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;

7. Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;

8. Forseglede produkter, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;

9. Produkter, der i kraft af deres art uigenkaldeligt blandes med andre produkter efter levering;

 1. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;

11. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling blev brudt efter leveringen;

12. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på dette;

 1. Levering af digitalt indhold på andre måder end på et fysisk medium, men kun hvis:

a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og

b. forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og hvor iværksætteren ikke har nogen indflydelse, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de nævnte priser er indikativpriser, skal nævnes i tilbuddet.

3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.

4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette, og:

a. de er et resultat af lovbestemte regler eller bestemmelser, eller

b. forbrugeren har ret til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

- Specifik tilføjelse fra Evenses BV -

6. Alle tilbud, prislister, leveringstider osv. fra Evenses BV er uforpligtende, medmindre de indeholder en acceptbetingelse. Hvis et et uforpligtende tilbud accepteres af kunden eller kunstneren, har Evenses BV ret til at tilbagekalde tilbuddet inden for to arbejdsdage efter modtagelsen af accepten.

7. Kunden eller kunstneren kan ikke aflede nogen rettigheder fra billeder og beskrivelser, der er leveret af eller på vegne af Evenses BV i tilbud, brochurer, kataloger og andet reklamemateriale. Ovennævnte oplysninger er ikke bindende for Evenses BV.

8. Evenses BV kan ikke holdes til sit tilbud, hvis kunden eller kunstneren med rimelighed kan forstå, at dette eller en del heraf indeholder en åbenlys fejl.

9. Et sammensat tilbud forpligter ikke Evenses BV til at udføre en del af opgaven mod en tilsvarende del af den anførte pris. Tilbud gælder ikke automatisk for fremtidige tilbud og aftaler.

Artikel 12 - Overensstemmelsesaftale og supplerende garanti

1. The entrepreneur warrants that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the legal rights existing on the date of the conclusion of the agreement. provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

2. En supplerende garanti, der stilles af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftaleaftalen.

3. Ved en supplerende garanti forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent påtager sig, hvorved denne overdrager forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der lovmæssigt kræves i tilfælde af, at han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og gennemførelse

1. Den erhvervsdrivende skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.

3. Med behørig respekt for det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren modtage meddelelse herom senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden bøde og ret til eventuel erstatning.

4. Efter opløsning i henhold til det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.

5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Opsigelse:

1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med en varselsperiode på højst en måned.

2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den aftalte periode under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et opsigelsesvarsel på op til en måned.

3. Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:

- opsige til enhver tid og ikke være begrænset til at blive opsagt på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

- opsige i det mindste på samme måde, som de er indgået af dem;

- altid opsige med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse:

4. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

5.Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har fornyet denne forlængelse. aftalen ved udløbet af forlængelsen kan opsiges med et varsel på højst en måned.

6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges for en ubestemt periode, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er på højst tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

7. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

8. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren kan opsige aftalen til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimeligheden annulleres før udløbet af den aftalte periode til at opsige.

Artikel 15 - Betaling

1. Medmindre andet er anført i aftalen eller i supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter aftalens begyndelsesdato eller, hvis der ikke er fastsat en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter aftalens ophør. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

2. Ved salg af varer til forbrugere kan forbrugeren aldrig forpligtes til at forudbetale mere end 50 % i henhold til de almindelige forretningsbetingelser. Hvis der er fastsat forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelsen af ordren eller tjenesteydelsen/ydelserne, før den fastsatte forudbetaling har fundet sted.

3. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de afgivne eller oplyste betalingsoplysninger til iværksætteren.

4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) rettidigt, efter at den erhvervsdrivende har informeret dem om den forsinkede betaling, og den erhvervsdrivende har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, og efter at betalingen ikke er blevet foretaget inden for denne 14-dages frist, skal der betales lovbestemte renter af det udestående beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som de har afholdt. Disse inkassoomkostninger beløber sig til højst: 15 % på udestående beløb op til 2 500 EUR, =; 10 % på de næste 2 500 EUR, = og 5 % på de næste 5 000 EUR, = med et minimum på 40 EUR, =. Iværksætteren kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

- Specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

5. Betalingsmuligheder: Betalingen skal foretages af kunden i overensstemmelse med den periode, som kunden har valgt. Der er følgende muligheder:
   a1: 100 % depositum, straks efter bekræftelse af reservationen/tilbuddet (standard option). Hvis bookingen er længere end 45 dage, får kunden en betalingsrabat på 0,5 %, hvis han betaler fakturaen med det samme.
   a2: Hvis kunden vælger en udbetaling på 100 % og får 0,5 % i afdrag, skal kunden straks foretage betalingen. Efter 21 dage udløber betalingsrabatten på 0,5 %.
   b: 50 % depositum, der skal betales straks ved bekræftelse af reservationen/tilbuddet. De resterende 50% skal betales senest 10 dage før leveringsstart / booking af Evenses B.V.
   c: Kun for erhvervskunder og efter godkendelse af Evenses BV: betaling 30 dage efter levering af reservationen. Hertil beregnes et tillæg på 2,9% af det samlede fakturabeløb
   d: Kun for erhvervskunder og efter godkendelse af Evenses BV: betaling 60 dage efter levering af reservationen. Hertil beregnes et tillæg på 6,8 % på det samlede fakturabeløb.
   e: Andre betalingsmetoder kan kun anvendes efter samråd og skriftlig godkendelse fra Evenses B.V.

6. Hvis kunden ikke har opfyldt alle sine betalingsforpligtelser til tiden, er han juridisk set i restance. Evenses BV har i så fald ret til uden yderligere varsel at kræve retslige skridt af kunden.

7. Uanset ovenstående er kunden forpligtet til at kompensere for alle andre omkostninger, som Evenses BV med rimelighed har afholdt, herunder de fulde juridiske omkostninger.

8. I tilfælde af at kunden handler i strid med stk. 1 og/eller stk. 7 i denne artikel, er Evenses BV berettiget til at suspendere sine forpligtelser over for kunden.

9. Hvis der er mere end én kunde, hæfter hver af kunderne over for Evenses BV for fuld betaling af fakturabeløbet.

 1. Evenses BV er altid berettiget til at anmode kunden om at stille tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser. Kunden er altid forpligtet til at stille den krævede sikkerhed efter første anmodning fra Evenses BV.

11. Kundens betalinger tjener altid til at afregne alle skyldige renter og omkostninger og efterfølgende til at afregne det krav eller den faktura, der har været længst udestående, også selv om klienten angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.

 1. Hvis kunden har eller vil få et eller flere krav mod Evenses BV, giver kunden afkald på retten til at indgå forlig med hensyn til disse krav. Ovennævnte afkald på retten til afvikling gælder også, hvis kunden anmoder om (foreløbig) betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

 2. Kunden forpligter sig til aldrig at foretage direkte betalinger til en leverandør for Evenses BV, medmindre andet er eksplicit aftalt.

Artikel 16 - Klager

1. Iværksætteren har en velkendt klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.

2. Reklamationer vedrørende aftalens gennemførelse skal indgives fuldt ud og klart beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for perioden på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller iværksætterens service kan også indsendes via en klageformular på forbrugersiden på hjemmesiden for Stiching Webshop Keurmerk ( http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht ) Klagen vil derefter både blive sendt til den pågældende iværksætter som sendt til Stichting Webshop Keurmerk.

5. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst inden for en rimelig frist eller inden for 3 måneder efter indgivelsen af klagen, opstår der en uenighed, som er omfattet af reglerne om konfliktløsning

- Specifikke tilføjelsler fra Evenses BV -

6. I tilfælde af uforudsete omstændigheder skal parterne straks underrette hinanden. Klager, uanset art, vedrørende opfyldelsen af enhver forpligtelse i henhold til den aftale, der er indgået med Evenses BV, skal straks meddeles. Begge parter skal begrænse eventuelle skader til et minimum. Endvidere skal klager være klart formuleret og velmotiveret, så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden 5 (fem) dage efter begivenheden, meddeles Evenses BV ved anbefalet brev, under forudsætning af at ethvert krav bortfalder.

7. Klager suspenderer ikke kundens betalingsforpligtelse.

Artikel 17 - Uoverensstemmelser

1. Kun hollandsk lovgivning er gældende for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gældende indenfor.

2. Uoverensstemmelser mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller opfyldelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der skal leveres af denne iværksætter, kan med forbehold af nedenstående bestemmelser kan indbringes af både forbrugeren og iværksætteren for kunden. Disputes Committee Webshop, PO Box 90600, 2509 LP i Haag ( www.sgc.nl).

3. En uoverensstemmelse vil kun blive behandlet af Disputes Committee, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for en rimelig frist.

4. Senest 12 måneder efter, at tvisten er opstået, skal den forelægges skriftligt for Disputes Committee.

5. Hvis forbrugeren ønsker at melde en uoverensstemmelse til Disputes Committee, er iværksætteren bundet af dette valg. Hvis iværksætteren ønsker at gøre dette, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt han ønsker at gøre dette, eller om konflikten skal behandles ved en domstol. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for perioden på fem uger, har iværksætteren ret til at indbringe tvisten for en domstol.

6. The Disputes Committee træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i deres regler ( http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop ). The Disputes Committees afgørelser træffes som bindende råd.

7. The Disputes Committee behandler ikke en konflikt eller indstiller sagen, hvis iværksætteren får henstand, er erklæret konkurs eller reelt har indstillet sine forretningsaktiviteter, før en konflikt er blevet behandlet af udvalget under høringen og der er afgivet en endelig erklæring.

8. Hvis, ud over Geschillencommissie Webshop, en anden omstridt Disputes Committee tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) er kompetent, for retssager, der primært vedrører salgsmetoden eller tjenesteydelsen på afstand Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk fortrinsvis autoriseret. For alle andre konflikter den anden anerkendte konfliktkommission, der er tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 - Garantier

1. Stichting Webshop Keurmerk garanterer, at dens medlemmer overholder de bindende anbefalinger fra Disputes Committee Foundation Webshop Keurmerk, medmindre medlemmet beslutter at indbringe den bindende udtalelse for retten til prøvelse inden for to måneder efter afsendelsen af den. Denne garanti genopstår, hvis den bindende rådgivning er blevet opretholdt efter domstolens prøvelse, og den dom, der viser dette, er blevet endelig. Op til et beløb på 10.000 € pr. bindende rådgivning, dette beløb udbetales til forbrugeren af Stichting Webshop Keurmerk. For beløb over € 10.000,- pr. bindende rådgivning udbetales € 10.000,-. For det mangfoldige beløb har Stichting Webshop Keurmerk en forpligtelse til at gøre sit bedste for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.

2. Anvendelse af denne garanti forudsætter, at forbrugeren skriftligt henvender sig til Stichting Webshop Keurmerk og overdrager sit krav på iværksætteren til Stichting Webshop Keurmerk.  Hvis kravet på iværksætteren udgør mere end 10 000 EUR, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, for så vidt det overstiger beløbet på 10 000 EUR, til Stichting Webshop Keurmerk, hvorefter denne organisation betaler betalingen i eget navn og omkostninger i retten vil anmode om tilfredsstillelse til forbrugeren.

Artikel 19 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Supplerende bestemmelser eller afvigelser fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.

Artikel 20 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk ændrer kun disse generelle betingelser i samråd med Forbrugerforeningen.

2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på passende vis, idet det forudsættes, at den for forbrugeren mest fordelagtige bestemmelse har forrang i tilfælde af ændringer i løbet af tilbuddets gyldighedsperiode.

Stichting Webshop Keurmerks adresse:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

- Alle efterfølgende artikler er specifikke tilføjelser fra Evenses BV -

Artikel 21 - Aftalen mellem Evenses BV og suppliers

1. Alle tilbud, både skriftlige og mundtlige, fra Evenses BV er altid uforpligtende.

2.Et tilbud bliver en endelig aftale, når kunstneren bekræfter bookingen mundtligt, telefonisk eller via e-mail over for Evenses BV. På dette tidspunkt er kunstneren også bekræftet af Evenses BV, og der er indgået en aftale.

3.Evenses BV vil nedfælde aftalen skriftligt med kunstneren og sende den til kunstneren så hurtigt som muligt. Kunstneren sørger for, at et underskrevet eksemplar af denne aftale er modtaget af Evenses BV, dog senest 7 (syv) dage efter aftalens dato.

4. Hvis Evenses BV ikke har modtaget et eksemplar af aftalen underskrevet af kunstneren inden for 7 (syv) dage fra kunstnerens dato, har Evenses BV ret til at ophæve aftalen, med undtagelse af retten til udførelse, derfor uden at blive erstatningspligtig, forudsat at dette meddeles kunstneren pr. post eller e-mail inden for en rimelig frist.

5. Evenses BV er berettiget til at afholde ekstra omkostninger som følge af en forhindring af en hvilken som helst art i forbindelse med gennemførelsen af aftalen og/eller som følge af aktiviteter eller tjenester, der ikke er specificeret i aftalen, som ekstraarbejde mod betaling til kunstneren.

6. Yderligere arbejde kan blive faktureret separat. Ekstraarbejde beregnes på grundlag af de betingelser, der er fastsat ved aftalens indgåelse. Mindre arbejde afregnes kun, hvis Evenses BV på forhånd udtrykkeligt og skriftligt har givet sit samtykke hertil.

7. Hvis der opstår klager over leverandørens leveringskvalitet, vil alle deraf følgende skader blive inddrevet hos leverandøren.

8. Alle foreløbige anmodninger og optioner på forestillinger udløber inden for 14 (fjorten) dage uden begrundelse og uden varsel. Kunstneren kan konvertere disse til en endelig aftale og/eller booking eller annullere anmodningen/optionen gratis. Dette skal ske skriftligt (pr. e-mail eller brev).

Artikel 22 - Tredje parter

1. Evenses BV er bemyndiget til at inddrage tredjeparter til at gennemføre det aftalte. 
2. Evenses BV er ikke ansvarlig for nogen som helst skade, der er forårsaget af handlinger foretaget af en tredjepart. 
3. Evenses BV er ikke ansvarlig for nogen som helst skade, der er forårsaget af en kunstners handlinger.

Artikel 23 - Artist & Event

1. Kunden erklærer ved indgåelse af aftalen med Evenses BV at være fuldt ud bekendt med Evenses BV's og/eller leverandørens ydelser samt med typen og/eller arten af de aftalte ydelser.

2. De rettigheder, der skal betales i henhold til enhver intellektuel ejendomsrettighed, herunder til BUMA / STEMRA med hensyn til musikrettighederne og til SENA med hensyn til de tilstødende rettigheder, er for Kundens regning, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Kunden garanterer:
a. at hvis der er et podie, at denne scene er lydmæssigt forsvarlig, beskyttet og overdækket, således at vejrforholdene (i tilfælde af udendørs forestillinger) ikke med rimelighed kan skade Evenses BV og dets ejendomme, tjenesteydelser, kunstnere, dets interessenter og/eller Leverandørens og/eller Evenses BV's forretning. Samtidig sørger kunden så for opstillede knusebarrierer i en betydelig afstand fra podiet; 
b. at der, hvis omstændighederne på tidspunktet for arrangementet gør det nødvendigt, i samråd med Evenses BV er en professionel ordenstjeneste til stede på stedet; kunden er fortsat ansvarlig for at opretholde ordenen under opbygning, drift og nedtagning;
c. Hvis Evenses BV har stillet Rider(s) til rådighed, skal dette overholdes af kunden. Evenses BV informerer kunden ved kontraktens indgåelse om de(n) rytter(e), som Evenses BV anvender; 
d. at enhver aktivitet af andre og/eller tredjeparter i samme rum i/på ydelsen vil blive afbrudt i tide eller forhindret for Evenses BV og dens Leverandør(er); 
e. at det maksimale antal personer, der er tilladt i henhold til brandforskrifter og/eller andre forskrifter, uanset om de er statslige eller ej, i det lokale, hvor forestillingen finder sted, ikke vil blive overskredet.

4. Kunden erklærer at være bekendt med:
a. at Evenses BV og dets ansatte, som nødvendigvis skal være til stede ved forestillingen, har ret til mindst tre gratis drikkevarer under forestillingen pr. time, medmindre andet er aftalt skriftligt på forhånd; 
b. at Evenses BV og dets ansatte, som skal være til stede under forestillingen, har ret til et gratis simpelt måltid mad, hvis deltagelsen i arrangementet varer mere end 2 (to) timer; 
c. at Evenses BV og dens medarbejdere har ret til at holde en pause på 15 (femten) minutter i hver kontraktlig time, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

5. Et aftalt tidspunkt, hvor ydelsen skal påbegyndes, er vejledende og kan aldrig betragtes som en tidsfrist. Kun med Evenses BV's samtykke kan varigheden af en forestilling forlænges og faktureres som ekstra arbejde.

6. Det er kun tilladt at lave billed- og/eller lydoptagelser efter tilladelse fra Evenses BV eller kunstnerne.

7. Evenses BV forbeholder sig ret til at aflyse (en del af) arrangementet, enten i samråd med kunden for at flytte arrangementet til en anden dato (dette på samme vilkår), hvis Evenses BV på eller tæt på datoen for arrangementet har en tv-optræden, tv-optagelse, radiooptræden, udenlandsturne eller anden vigtig salgsfremmende aktivitet, uden at dette medfører, at Evenses BV skal betale erstatning til kunden. Aftalen vil i så fald blive opløst.

8. I tilfælde af at der opstår en situation som beskrevet ovenfor i punkt 7, eller at den pågældende Evenses BV ikke er i stand til at handle under arrangementet på grund af sygdom og/eller force majeure, har Evenses BV ret til at træffe de relevante foranstaltninger. aflyse, uden at Evenses BV er forpligtet til at betale erstatning til kunden.

9. Leverandøren (leverandørerne) garanterer at opfylde sine forpligtelser, der følger af den aftale, der er indgået med Evenses BV, korrekt med hensyn til de tjenesteydelser, der skal leveres og/eller de varer, der skal stilles til rådighed.

10. Kunstneren garanterer at opfylde sine forpligtelser, der følger af den aftale, der er indgået med Evenses BV, korrekt med hensyn til de ydelser, der skal leveres og/eller de varer, der skal stilles til rådighed.

11. Parkering af Evenses BV's køretøjer skal være mulig inden for en radius af 100 (hundrede) meter fra stedet for forestillingen. Eventuelle parkeringsomkostninger er på kundens regning.

12. Evenses BV har ret til at producere en acceptabel lydstyrke og almindelig lydstyrke.

13. Hvis Evenses BV er tvunget til at afbryde ydelsen (før tid) på grund af hærværk fra publikum eller tredjeparter eller på grund af en teknisk fejl, forbeholder Evenses BV sig ret til at kræve det aftalte samlede beløb. Alle skader på Evenses BV's udstyr og/eller ejendom er for kundens regning. Disse skal betales fuldt ud til Evenses BV inden 10 (ti) dage efter fakturering. Eventuelle reparationer udføres af en af Evenses BV udpeget part.

14. Hvis Evenses BV's sikkerhed ikke kan garanteres, har disse parter ret til at standse ydelsen permanent eller midlertidigt, mens de beholder det fulde honorar.

15. Hvis der under forestillingen skal tages hensyn til lydbegrænsere og/eller maksimale lydstyrker, skal Evenses BV underrettes skriftligt eller pr. e-mail mindst 14 dage i forvejen om dette.

16. Evenses BV's kunstneriske ydelser kan være genstand for ændringer og/eller gennemførelsesbestemmelser i lyset af den kreative karakter, uden at dette giver ret til kompensation.

17. Hvis kunden anmoder om at påbegynde ydelsen senere end angivet i kontrakten, kan denne anmodning kun imødekommes med Evenses BV's samtykke. Eventuel ventetid kan pålægges omkostningerne.

Artikel 24 - Materialer til promovering

1. Kunden kræver skriftlig tilladelse fra Evenses BV med hensyn til omtale og/eller billede af Evenses BV på det reklamemateriale, der skal produceres, i bredeste forstand (herunder internettet).

2. Kunden garanterer, at kunstnerens navn er korrekt i alle erklæringer vedrørende forestillingen.

3. Kunden må ikke distribuere og/eller sælge lydbånd, plakater, plakater og/eller andre artikler med Evenses BV's navn, billede, logo etc. uden skriftlig tilladelse fra Evenses BV eller Kunstneren.

Artikel 25 - Immaterielle rettigheder

1. Rettighederne (intellektuelle ejendomsrettigheder) til alle koncepter udviklet af Evenses BV og tjenesteudbydere til fordel for en (del af en) begivenhed, som præsenteres og/eller stilles til rådighed for kunden, herunder aftaler, tilbud, citater, dokumentation, design og/eller andre (skriftlige) udførelser, ligger udelukkende hos Evenses BV. Det er ikke tilladt for Kunden at anvende de nævnte begreber uden forudgående skriftligt samtykke fra Evenses BV eller at gøre indholdet kendt for tredjemand.

Artikel 26 - Priser og målestokke

1. Pristilbud er altid baseret på de priser, der gælder på tidspunktet for tilbuddet og/eller indgåelsen af aftalen.

2. Hvis der mellem indgåelsen af aftalen med kunstneren og det tidspunkt, hvor Evenses BV opfylder forpligtelsen i henhold til denne aftale, opstår prisstigninger - f.eks. med hensyn til skatteafgifter, punktafgifter, lønomkostninger, transportomkostninger, tekniske og/eller organisatoriske omkostninger - er Evenses BV berettiget til at opkræve disse omkostninger hos kunden. Det samme gælder mellem Evenses BV og tjenesteudbydere. Hvis de nævnte prisstigninger ikke står i et rimeligt forhold til niveauet for tilbuddene på tidspunktet for aftalens indgåelse, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen.

3. Medmindre andet er angivet, er alle tilbud fra Evenses BV til kunden eksklusive rejseomkostninger, eventuelt ekstra lys- og lydsæt og uden de rettigheder, der skal betales til BENA til BUMA / STEMRA og / eller SABAM og / eller til SENA.

4. Evenses BV er ikke ansvarlig for betaling af omkostninger og/eller rettigheder i forbindelse med kreative, ophavsretlige og andre typer af afgifter. Kunden er ansvarlig for betalinger til BUMA / STEMRA og / eller SABAM og / eller til SENA og / eller andre (ophavsretlige) organisationer.

5. Lønskat(er) og/eller socialsikringspræmie(r) er inkluderet i en købspris.

Artikel 27 - Betalinger fra artister og suppliers til Evenses BV

1. Medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt på forhånd, skal kunstneren betale inden 10 (ti) dage efter fakturadatoen, uden at kunstneren har ret til modregning og/eller suspension. Forlængelser/overarbejde skal ligeledes betales inden 10 dage efter fakturadatoen.

2. Hvis kunstneren ikke har opfyldt alle sine betalingsforpligtelser rettidigt, er han i retsligt forfald. Evenses BV har i så fald ret til at kræve opfyldelse af kunstneren i retten uden yderligere varsel.

3. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling skylder kunstneren Evenses BV renter af det skyldige beløb for hver måned svarende til den lovbestemte rente plus en kontraktmæssig rente på 2 % (to procent) pr. måned, idet en del af måneden i beregningen betragtes som en hel måned. I så fald skylder kunstneren også Evenses BV de udenretslige inkassoomkostninger, som udgør 15 % (femten procent) af det skyldige beløb, dog med et minimum på € 250,- (to hundrede og halvtreds euro).

4. Uden at dette berører ovenstående, er kunstneren forpligtet til at refundere alle andre omkostninger, som Evenses BV med rimelighed kan pådrage sig, herunder alle sagsomkostninger.

5. I tilfælde af at kunstneren ikke handler i Evenses BV's interesse, har Evenses BV ret til at suspendere sine forpligtelser over for kunstneren.

6. I tilfælde af at der er mere end én kunstner, er hver af kunstnerne over for Evenses BV solidarisk ansvarlig for den fulde betaling af fakturabeløbet.

7. Evenses BV er altid berettiget til at anmode kunstneren om at stille tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser. Kunstneren er altid forpligtet til at stille den krævede sikkerhed efter første anmodning fra Evenses BV.

8. Kunstnerens betalinger tjener altid til at afregne alle skyldige renter og omkostninger og efterfølgende til at afregne det krav eller den faktura, der har været udestående længst tid, selv om kunstneren angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.

9. Hvis kunstneren har eller vil få et eller flere krav mod Evenses BV, giver kunstneren afkald på retten til modregning med hensyn til disse krav. Ovennævnte afkald på retten til modregning gælder også, hvis kunstneren anmoder om (foreløbig) betalingsstandsning eller erklæres konkurs.

10. Kunstneren forpligter sig til aldrig at foretage direkte betalinger til Evenses BV over for en leverandør, medmindre andet er aftalt.

Artikel 28 - Ansvar og erstatningsansvar

1. Evenses BV og dets kunstnere kan aldrig holdes ansvarlige af kunden for skader, uanset art og årsag, undtagen i tilfælde af åbenlys forsæt og/eller grov uagtsomhed fra Evenses BV's eller dets lederes side. Hvis og i det omfang Evenses BV af en hvilken som helst årsag påhviler et ansvar, er dette ansvar til enhver tid begrænset til det beløb, som Evenses BV på det pågældende tidspunkt fakturerede kunden i henhold til den pågældende ordre, eller hvis dette ikke skulle have været det beløb, der skulle have været faktureret.

2. Evenses BV kan aldrig holdes ansvarlig af kunstneren for nogen skade, uanset art og årsag, undtagen i tilfælde af åbenlys hensigt og/eller grov uagtsomhed fra Evenses BV eller dets ledere. Hvis og i det omfang Evenses BV af en hvilken som helst årsag påhviler et ansvar, er dette ansvar til enhver tid begrænset til det beløb, som Evenses BV på det pågældende tidspunkt fakturerede kunden i henhold til den pågældende ordre, eller hvis dette ikke skulle have været det beløb, der skulle have været faktureret.

3. Evenses BV er ikke ansvarlig over for kunden i tilfælde af tab, tyveri og/eller beskadigelse af penge og/eller varer, der tilhører kunden, under arrangementet.

4. Evenses BV er ikke ansvarlig over for kunstneren i tilfælde af tab, tyveri og/eller beskadigelse af penge og/eller varer, der tilhører kunden, under arrangementet.

5. Kunden er ansvarlig for enhver skade på og/eller tab af varer, der er leveret af Evenses BV eller af tredjemand - uanset om det sker mod betaling eller ej - til kunden, samt for skade på og/eller tab af brugte genstande til fordel for Evenses BV's forekomst. For eksempel: lys- og lydinstallationer, andet udstyr og / eller ejendele tilhørende Evenses BV og kunstnerne, lejet eller ej. Ansvaret for kunden er også i tilfælde af strømsvigt, lækage, usikkert optrædende publikum osv. Klienten fritager Evenses BV og kunstnerne for ethvert krav i denne henseende.

6. I tilfælde af ekstraarbejde og/eller force majeure (som nævnt i artikel 15) vil alle Evenses BV's omkostninger, herunder alle omkostninger for tredjeparter, uanset om de er engageret af Evenses BV eller ej, blive fuldt ud fortabt. Klienten friholder Evenses BV og dens kunstnere mod tredjemand for ethvert krav i denne henseende.

7. Uden at dette berører Evenses BV's ret til at kræve (delvis) opfyldelse eller opløsning af aftalen fra den anden part, er den anden part fuldt ud ansvarlig for alle skader, herunder følgeskader, som Evenses BV måtte lide som følge af, at Evenses BV ikke eller ikke fuldt ud opfylder en garanti og/eller forpligtelse, der er anført i disse almindelige betingelser. Den anden part friholder Evenses BV mod tredjemand for ethvert krav i denne henseende.

8. Kunden skal tegne en passende forsikring i forbindelse med udarbejdelsen af aftalen eller ydelsen.

9. Kunstneren skal tegne en passende forsikring i forbindelse med opfyldelsen af aftalen eller forestillingen.

10.Evenses BV's eventuelle ansvar er begrænset til maksimalt det aftalte fakturabeløb. Evenses BV er aldrig forpligtet til at betale erstatning, der overstiger forsikringssummen, for så vidt skaden er dækket af en forsikring, som Evenses BV har tegnet. I alle tilfælde er den periode, inden for hvilken Evenses BV kan gøres ansvarlig for erstatning for skader, begrænset til 6 måneder.

11. Kunden mister sine rettigheder over for Evenses BV og er ansvarlig for alle skader og friholder Evenses BV for ethvert erstatningskrav fra tredjemand, hvis og for så vidt som:: 
a. Ovennævnte skade er opstået, fordi kunden har givet ukorrekte og / eller ufuldstændige oplysninger, som Evenses BV / eller kunstneren har givet;
b. Ovennævnte skade er opstået, fordi kunden ikke har handlet i overensstemmelse med de instruktioner og/eller råd, der er givet af Evenses BV og/eller Artist; 
c. Ovennævnte skade er opstået som følge af fejl eller unøjagtigheder i data, materialer, informationsbærere m.m., som er blevet leveret og/eller foreskrevet til Evenses BV af eller på vegne af kunden.

12. Kunstneren mister sine rettigheder til Evenses BV og er ansvarlig for alle skader og friholder Evenses BV for ethvert erstatningskrav fra tredjemand, hvis og for så vidt som: 
a. Ovennævnte skade er opstået, fordi kunstneren har givet ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger, som Evenses BV og/eller tredjepart(er) har givet;
b. Ovennævnte skade er opstået, fordi kunstneren ikke har handlet i overensstemmelse med de instruktioner og/eller råd, der er givet af Evenses BV og/eller tredjemand; 
c. Ovennævnte skade er forårsaget af fejl eller unøjagtigheder i data, materialer, informationsbærere m.m., som er blevet leveret og/eller foreskrevet af eller på vegne af kunstneren til Evenses BV.

Artikel 29 - Annulleringsret

1. Evenses BV er berettiget til at opløse den indgåede aftale, derfor uden varsel eller retslig indgriben og uden at blive ansvarlig i denne sag, hvis: 
a. En af parternes konkurs er erklæret eller er blevet begæret konkurs eller anvendelsen af loven om gældssanering for fysiske personer er erklæret; 
b. En af parterne anmoder om udsættelse af betalingen, eller at den pågældende får udsættelse; 
c. En af parterne mister magten eller en væsentlig del af den ved beslaglæggelse eller på anden måde; 
d. Evenses BV har gyldige grunde til at tvivle på kundens evne til at opfylde sine forpligtelser (rettidigt).
e. Evenses BV har gyldige grunde til at tvivle på kunstnerens evne til (rettidigt) at opfylde sine forpligtelser.

2. Hvis sagen indtræffer som beskrevet ovenfor i stk. 1 i denne artikel, forfalder ethvert krav mod den anden part straks til betaling.

Artikel 30 - Force majeure and impracticability

1. Uforudsete omstændigheder af enhver art, som medfører, at Evenses BV og kunstneres ydelser ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til den aftale, der er indgået med den anden part, ikke rettidigt eller ikke uden ekstra indsats og/eller omkostninger, der påvirker Evenses BV negativt, vil Evenses BV anvende som force majeure. Uforudsete omstændigheder omfatter også: 
Mobilisering, krig, overfald, terrorisme; 
Brand, strømsvigt, lækage, ulykke eller andre hændelser; 
En national sørgedag; 
Eventuelle eller andre statslige foranstaltninger; 
arbejdsstrejke; 
Naturkatastrofer; 
Sygdom hos Evenses BV og / eller tjeneste Kunstnere;
Manglende, forsinket eller ukorrekt opfyldelse af en tredjepart, som Evenses BV er afhængig af ved aftalens gennemførelse, af sine forpligtelser over for Evenses BV. 
Med behørig overholdelse af artikel 13, stk. 5, i disse betingelser er Evenses BV berettiget i tilfælde af force majeure:

a. At opløse aftalen med den anden part (delvist) ved hjælp af en simpel skriftlig meddelelse herom til den anden part, derfor uden retslig indgriben og uden at Evenses BV derved bliver ansvarlig over for den anden part;

b. or, in consultation with the Client, to shift the event and / or action of Evenses BV to a new time or date. Insofar as this concerns Meerwerk, Article 3, paragraph 4 of these General Terms and Conditions applies.

2. Hvis kunden ikke opnår de(n) nødvendige tilladelse(r) og/eller fritagelse(r) fra kundens side, udgør dette ikke force majeure for kunden.

3. I tilfælde af at kunden på nogen måde forbliver i restance over for Evenses BV til omgående at opfylde sine forpligtelser, i tilfælde af betalingsstandsning, ansøgning om (foreløbig) betalingsstandsning, konkurs, udlæg eller likvidation af virksomhed. Klienten forfalder alle beløb, der er skyldige til Evenses BV i henhold til enhver kontrakt, straks og fuldt ud til betaling.

Artikel 31 - Inkompatibilitet / huller

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser skulle blive ikke-bindende, f.eks. i tilfælde af at det ved domstolene kan fastslås, at der er tale om en urimeligt byrdefuld klausul, vil de øvrige bestemmelser fortsat være fuldt ud gældende. I så fald forpligter parterne sig til at erstatte en ikke-bindende bestemmelse med en bestemmelse, der er bindende, og som afviger så lidt som muligt fra den ikke-bindende bestemmelse under hensyntagen til formålet med og anvendelsesområdet for disse generelle betingelser og vilkår.

Artikel 32 - Betingelser for opførelse og demontering

1. Forekomst af trapper eller en elevator mellem læssepladsen og opstillingsområdet i gåafstand.
Forekomst af trapper på mindst tre trin mellem af- og pålæsningspladsen og spillestedet skal på forhånd forelægges Evenses BV af kunden. Hvis der er mindst tre trappetrin mellem af- og pålæsningsstedet og forestillingens sted, skal kunden sørge for ekstra hjælp (mindst to personer) både før og efter forestillingen.

2.Hvis kunden ikke sørger for ekstra hjælp til slæbning, er det ikke muligt at udføre opgaven. Kundens betalingsforpligtelser forbliver dog fuldt ud i kraft. Hvis der ikke er nogen bærehjælp til stede før en hændelse og/eller efterfølgende, vil der blive opkrævet ekstra omkostninger på mindst 350 EUR. Hvis der på grund af Evenses BV's manglende overførselshjælp opstår yderligere omkostninger eller tredjeparter opkræver omkostninger, der indirekte er påført. Som følge af den opståede situation vil disse omkostninger også blive opkrævet, og kunden er også forpligtet til at betale disse omkostninger. Vurderingen af, om der er tilstrækkelig overførselshjælp, ligger til enhver tid hos Evenses BV..

3.Hvis der er en passende elevator mellem lastningsstedet og stedet for ydelsen, gælder ovenstående naturligvis ikke. Det skal bemærkes, at genstandene skal løftes, og at liften skal opfylde følgende krav: en lift skal have en størrelse på mindst 90x125x125 cm (hxbxl). Døren skal være mindst 80 centimeter bred. Liften skal have en løftekapacitet på mindst 350 kg. Også i dette tilfælde vil der blive opkrævet ekstra omkostninger på mindst 150,- €.

4.Hvis afstanden mellem lastning / aflastning og det sted, hvor kunstneren vil tage sig af forestillingen, er længere end 25 meter og / eller hvis lastningsruten ikke er ordentligt asfalteret, skal dette angives på forhånd af kunden til kunstneren og til Evenses BV for at blive rapporteret, vil der blive hyret ekstra assistance. Bemærk, grus eller brosten anses ikke for at være korrekt hærdet, der skal være en hærdet flad overflade. Der vil blive opkrævet ekstra omkostninger for denne ekstra bærestøtte. Forsinkelser eller udeblivelser, der skyldes, at de her nævnte krav ikke eller ikke i tilstrækkelig grad er opfyldt, kan aldrig føre til regres for eventuelle skader på kunstneren eller Evenses BV. Eventuelle parkeringsomkostninger er på kundens regning..

5.Yderligere betingelser for leje af det oplyste dansegulv
For leje af et dansegulv gælder følgende særlige betingelser ud over de allerede nævnte betingelser. Underlaget, hvor gulvet skal placeres, skal være hærdet og helt jævnt. Adgangen til det sted, hvor gulvet skal placeres, skal være fuldstændig hærdet og fri for tærskler, trin eller andre forhindringer, der kan hindre transporten af de kasser, som gulvet transporteres i. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan det medføre, at gulvet ikke kan placeres. Dette ændrer ikke bygherrens forpligtelser. Det er ikke tilladt at ryge på gulvet. Skader på gulvet forårsaget af en ulmende cigaret, stjernekastere eller andre brændende eller stærkt opvarmede genstande er til enhver tid fuldt ud på kundens regning..

Dette er en kopi af de hollandske vilkår og betingelser oversat for din bekvemmelighed. Denne version er kun til hjælp og information. De hollandske vilkår og betingelser "algemene-voorwaarden" gælder på grund af den jurisdiktion, der er baseret på Evenses' beliggenhed. Hollandsk lov er den relevante lov.



Hvad er inkluderet i prisen?

Alt, hvad der er nødvendigt for et succesfuldt event, er inkluderet som standard. Så prisen er alt inklusive, og der er ingen ekstra omkostninger. Der er inkluderet:

 • Screenet, Professionel underholdning
 • Penge tilbage garanti
 • Rejseudgifter
 • MOMS
 • Alternativer i tilfælde af sygdom
 • Online ønskeliste
 • Personlig event manager
 • 24/7 kundeservice
 • Montering og demontering (hvis nødvendigt)
 • Lys- og lydteknik (hvis nødvendigt)
 • Andet nødvendigt udstyr (hvis nødvendigt)
Hvordan fastsættes prisen?

Prisen afhænger hovedsageligt af følgende faktorer:

 • Den ønskede varighed af forestillingen
 • Rejsetid og rejseomkostninger
 • Eventuel belysning og/eller lydteknologi
 • Eventuel vente- og forberedelsestid
 • Gruppens størrelse
 • Kendskab til ønskede akt.

I sidste ende er hver eneste begivenhed unik. Derfor vil vi med glæde drøfte dine behov på forhånd og derefter lave et passende skræddersyet forslag.

Hvordan garanteres kvaliteten af underholdningen?

Et specialuddannet team foretager forudgående screening af vores underholdning. Her ser vi på:

 • Erfaring
 • Uddannelse
 • Forholdet mellem pris og kvalitet
 • Repræsentativitet
 • Originalitet
 • Pålidelighed med hensyn til overholdelse af aftaler

Hvad kan vi ellers holdes op på?

 • Alle numre præsenteres ved hjælp af demoer og liveoptrædener.
 • Personlig introduktion, før leverandører kan optræde på vegne af Evenses
 • Vores leverandører har også en online portal, hvor de til enhver tid kan se alle oplysninger og krav til din booking.
 • Vi ringer og sms'er til leverandørerne før bookingen for at få et sidste tjek
 • Vi arbejder kun med leverandører, som vi selv står bag, og som opfylder vores kvalitetsstandarder. I alle andre tilfælde vises de ikke på vores hjemmeside.
 • Da vi har været i branchen i næsten 15 år, har vi et godt langsigtet samarbejde med næsten alle vores leverandører.
Hvad er processen for en booking?

Vores opgave er at aflaste dig fuldstændigt, så du kan læne dig tilbage og i sidste ende få en vellykket fest. Hvordan sker det så? Sådan her:

 1. Se på vores websted, og vælg den underholdning, du kan lide. Svært at vælge? Kontakt vores team, så hjælper vi dig med at finde den rigtige løsning
 2. Du vil modtage et uforpligtende tilbud. Passer den ikke helt til dine behov? Skriv til os, så vil vi forsøge at justere det. Er forslaget efter din smag? Derefter kan du angive, at du ønsker at reservere.

Alt administrativt går som en drøm:

 1. Du kan indsende dine ønsker og andre oplysninger online.
 2. Vi laver en aftale og fakturerer, det kan altsammen betales og underskrives online.
 3. Vi planlægger al underholdningen korrekt, første gang.
 4. Vi kontakter dig kort før reservationen, for at tjekke op.
 5. Vi er klar til at gøre din begivenhed noget helt særligt!!
Hvordan kan jeg annullere?

Ønsker du at aflyse eventet? Kontakt os venligst, så vil vi forsøge at løse problemet så godt som muligt for både dig og den underholdning, du har booket. I samråd finder vi som regel den bedste løsning.

Dette er vores standard afbestillingsregler:
Når du har bekræftet din reservation, har du 14 dages betænkningstid. Du kan derefter annullere uden at angive nogen grund og uden beregning. Dette gælder kun for reservationer, der afholdes mere end 45 dage efter reservationsdatoen.

Hvis fortrydelsesperioden er udløbet, eller hvis reservationen afholdes inden for 45 dage, opkræver vi et afbestillingsgebyr. Du kan tegne en afbestillingforsikring på reservationstidspunktet for 6,8 % af reservationsbeløbet.

Afbestilling uden afbestillingsforsikring:
20 % op til 90 dage eller mere før booking
40% op til 31 dage før reservationen
60% op til 14 dage før booking
80% op til 7 dage før booking
100% op til 0 dage før booking

Afbestilling med afbestillingsforsikring:
0% op til 90 dage før booking
20 % op til 31 dage før reservationen
30% op til 14 dage før reservationen
40% op til 7 dage før reservationen
50% op til 0 dage før reservationen
+
Ved fleksibel afbestilling kan kunden, hvis leverandøren er indforstået med det, flytte reservationsdatoen én gang uden beregning.

For kendte kunstnere overholder vi de afbestillingsbetingelser, som gælder for denne part.

Hvordan foregår betalingen?

Vi har ved hjælp af betalingsudbyderen Mollie fået et helt sikkert online-betalings-miljø. Heri kan du/I vælge imellem følgende betalingsmetoder;

 • Ideel
 • Bankoverførsel
 • Kreditkort
 • PayPal
 • Apple Pay
 • Sofort Banking
 • Bankkontakt
 • KBC/CBC-betalingsknap
 • Belfius Pay-knap

Du kan vælge følgende betalingsbetingelser:

 • 100% depositum på forhånd
 • 50 % når reservationen foretages, de resterende 50 % 14 dage før reservationen

Kun for virksomheder:

 • Betaling 30 dage efter booking (tillægsgebyr på 2,9 %)
 • Betal 60 dage efter booking (tillægsgebyr på 6,8 %)
Hvad sker der, hvis min fest ikke kan afholdes på grund af Corona?

Vil du gerne booke underholdning, men er ikke sikker på, om din festdato kan gennemføres?

Hos os kan du til enhver tid flytte din reservation gratis, hvis din fest ikke kan afholdes på grund af regeringsforanstaltninger.

Vi tilbyder denne garanti helt gratis!

Hvad sker der, hvis underholdningen ikke kan optræde i sidste øjeblik?

Vi har altid en backup-mulighed til rådighed.
Vores team er til rådighed 24 timer i døgnet, så hvis den underholdning, du har bestilt, ikke kan optræde på grund af force majeure. Så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at finde en erstatning der er mindst lige så god.

Fordi vi har et så stort netværk, lykkes det os altid.

Kvalitetsgaranti
Personlig service
Altid garanti
Erfaring fra 10.000+ events
Skal dit event blive en succes?

Vi er her for at give dig en dag, du aldrig glemmer.

Advice
Har du brug for hjælp og rådgivning?

Vi er klar til at hjælpe dig!